ประกาศและคำสั่ง
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง แก้ไขมาตรการเข้า-ออกจังหวัดกระบี่

ยกเลิกข้อความในข้อ 5 และ 6

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศและคำสั่งอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด