ประกาศและคำสั่ง
ประกาศฉบับที่ 8 เรื่อง ให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 มารายงานตัว ณ สถานบริการพยาบาลใกล้บ้าน
ประกาศและคำสั่งอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด