ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศเน้นสร้างการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนทั้งเชิงรับและเชิงรุกเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในหมู่บ้านและชุมชน

จังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศเน้นสร้างการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนทั้งเชิงรับและเชิงรุกเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เพื่อรับทราบการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19/การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการณ์ War room /ความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (กทม./ภูเก็ต/พังงา/กระบี่/สุราษฎร์ธานี/ระนอง) ความคืบหน้าการดำเนินการนำแรงงานตาม MOU เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตนตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และมาตรการป้องกันตนเองทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ปฏิบัติตนตามประกาศและคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดเฉพาะพื้นที่ เช่น พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง เหนือคลอง คลองท่อม เกาะลันตา ควรลดการรวมกลุ่ม และลดการเคลื่อนที่ ลดกิจกรรมทางศาสนา โดยใช้กลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ควบคู่กับการสำรวจเรื่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องสีฟ้า ( Blue zone ) ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องช่วยกันต้องเฝ้าระวังควบคู่กับการประชาสัมพันธ์มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันตนเอง รูปแบบ Universal Prevention for Covid-19 ซึ่งเป็นการ "การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล" สาระสำคัญ คือ เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ คาดว่าสถานการ์ณการแนวโน้มการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงจะมีอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ลดลงและคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ///

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด