ภาพกิจกรรม
จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เกาะพีพีหารือหน่วยงานที่ประชุมเร่งด่วนการป้องกันควบคุมสอบสวนโรค Covid-19 ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เกาะพีพีหารือหน่วยงานที่ประชุมเร่งด่วนการป้องกันควบคุมสอบสวนโรค Covid-19 ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

วันนี้ (10 มกราคม 2564 ) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ แพทย์หญิงดวงพร เภาทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายสุพจน์ ชดช้อย ผู้แทน อบต. อ่าวนาง ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด 19 พร้อมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะพีพี โดยมี นายสมควร บายศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพีพี ตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่เกาะพีพี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ สำหรับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกระบี่และพื้นที่เกาะพีพี โดย ผอ. โรงพยาบาลเกาะพีพี สำหรับแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาป้องกันควบคุมสอบสวนโรค covid -19 ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมติที่ประชุมสรุปดังนี้ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการการป้องกันควบคุมสอบสวนโรค Covid- 19 ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และเตรียมโรงแรมสำหรับกักกักตนเอง ( Hotel isolation ) เพื่อเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ ควบคู่ขับเคลื่อนไปกับเศรษฐกิจในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว sandbox ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ผู้แทนอบต. อ่าวนาง ตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่เกาะพีพี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะพีพี สรุปผลการประชุม ดังนี้ มอบหมายให้ อบต. อ่าวนางจัดเตรียม ci ศูนย์พักคอยชุมชน โดยเลือก ใช้โรงเรียน บ้านเกาะพีพี ไว้รองรับ สำหรับผู้ป่วยคนไทยจำนวน 40 เตียง แบ่งเป็นชาย 20 หญิง 20 เตียง

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุดในพื้นที่อำเภอเกาะพีพี มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 87 ราย ต่างชาติ 28 ราย คนไทยและต่างด้าว 59 ราย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นเข้าร่วมและเตรียมโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง (Hotel isolation) สำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมในการเตรียมจัดสถานที่เพื่อรองรับ หากมีการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น ได้มีการเตรียมการพร้อมมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เน้นย้ำถึงมาตรการและแนวทางการประชุมหารือ ในวันนี้ หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้นำคณะ ออกสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำมาตรการโควิด 19 พร้อมทั้งสุ่มประเมิน Covid Free Setting ในพื้นที่ ควบคู่กับการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม hotel isolation สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยึดหลัก D – M – H-T -T- A อย่างเคร่งครัด ////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด