ภาพกิจกรรม
สมาคมฟื้นฟูมรดกอิสลามประเทศคูเวต ร่วมกับมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมจังหวัดกระบี่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพ่รระบาดของโรค โควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้ความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ตำบลเขาคราม เเละตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 500 ชุด โดยมี เซคอัซอัด อัซซาวารี ตัวแทนสมาคมฟื้นฟูมรดกอิสลาม ประเทศคูเวต คณะครูโรงเรียนคูเวตพิทยพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สนามหญ้าเทียมคูเวตอารีน่า มูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมฟื้นฟูมรดกอิสลามประเทศคูเวต ร่วมกับมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธี

มูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมได้ จัดให้มีโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาคราม เเละ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 500 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ขาดรายได้ ผู้ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง ผู้มีความเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งในถุงยังชะประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

เซคอัซอัด อัซซาวี ตัวแทนสมาคมฟื้นฟูมรดกอิสลาม ประเทศคูเวต กล่าวว่า ประเทศคูเวต เป็นประเทศที่สร้างแต่ความดี ในการที่จะบริจาคในการให้ความช่วยเหลือทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องาของการช่วยเหลือสังคม ในวันนี้ท่านก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานงานร่วมกับ มูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ในการที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา บรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติสถานการณ์โควิด 19 ที่ประสบอยู่ ณ ปัจจับัน

สำหรับวันนี้ทางคูเวตเองก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้อง ในตำบลเขาคราม จำนวน 500 กว่าชุด หลังจากนี้ทางคูเวต ก็จะทำงานร่วมกับมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ในกรช่วยเหลือพี่น้องในประเทศไทยทั้งหมด ไม่เฉพาะจังหวัดกระบี่เท่านั้น แต่จังหวัดอื่นๆพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดล้วนมาจากประเทศคูเวตทั้งสิ้นในการที่จะสนับสนุนงบประมาณ

นายศุฟเฟียน อาแว ประธานมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ขอขอบคุณ ทาง เซคอัซอัด อัซซาวี ตัวแทนสมาคมฟื้นฟูมรดกอิสลาม ประเทศคูเวต หลังจากนี้ทางมูลนิธิจะทำโครงการเพื่อนำเสนอไปยัง สมาคม ฟื้นฟูมรดกอิสลามประเทศคูเวต เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุน ต่อไป สุดท้ายขอขอบคุณทางประเทศคูเวตเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชน ชาวตำบลเขาครามในครั้งนี้/

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม / ข่าว

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด