ภาพกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือแนวทาง และมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นการเร่งด่วน โดยมี นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายสมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายสาโรจน์ ไชยมาตย์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ผู้แทนประธานคณะกรรมการบิหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดกระบี่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงสูงโควิด ในการปฏิบัติตนส่งต่อผู้ป่วยทั้งใน ศูนย์พักคอยชุมชน หรือ CI การกักตัวที่บ้าน (HOME ISOLATION ) เน้นย้ำช่องทางแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการป่วย ที่ประชุมสรุป 2 แนวทาง การบริหารการจัดการส่งต่อผู้ป่วยตามช่องทางสายด่วนของโรงพยาบาลกระบี่ เช่น www. กระบี่ชนะ.COM และ ในอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง เพื่อเข้าถึงการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล โดยนำระบบแอพพลิเคชัน Platform ของทีมแพทย์จากจุฬาลงกรณ์ มีกล่องช่วยโควิด ซึ่งภายในจะมี เวชภัณฑ์ และยา มาดูแล มาช่วยหนุนเสริม เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้กักตัว กลุ่มเสียงสูง สามารถอุ่นใจ เมื่อมีแพทย์และพยาบาลเข้ามาดูแลและตอบคำถามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภากาชาดไทย ในการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ดังกล่าวผ่านแอพพ้นภัยด้วย ซึ่งเบื้องต้นยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติที่มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดรับทราบช่องทางการช่วยเหลือด้านอาหารที่ดูแลในศูนย์พักคอยชุมชน กรณีหากมีการสั่งปิดหมู่บ้านเกินกำลังขีดความสามารถของท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของ อบจ แล ะ เทศบาล

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่ายเดิมทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดูแลในขณะนี้

ทางด้านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ตามมาตรการผู้ว่างงานและได้รับการชดเชยสำหรับผู้ประตนมาตรา 33 ,39 และ 40 ให้ผู้ที่ว่างงานได้รับความช่วยเหลือและได้รับการชดเชยตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ อาทิเช่น เช็คอิน ม. 33- 39-40 จ่ายเงินชดเชยหากติดโควิด กรณีการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้และมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นการเร่งด่วนต่อไป ////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด