ข้อควรรู้สู้ภัยโควิด-19
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อต้องไปงานศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องไปงานศพ......ปลอดภัยจากโควิด-19

     ตามที่รัฐบาลมีมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงานศพได้      

     ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  

๑. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย

๒. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที

๓. จัดให้มีการลงทะเบียนหรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากงานดังกล่าว

๔. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ

๕. ให้ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

๖. ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๗. หากมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง และต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน หรือจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน

๘. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

๙. ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ

๑๐. งดการแสดงดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด 

๑๑. ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

๑๒. ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน

๑๓. กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที

    การจัดงานศพต้องจัดอาสนะสงฆ์ มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร พิธีแห่ศพเวียนเมรุให้ตั้งแถวตอนลึกเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ให้จัดแถวระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร กรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับกรณีศาสนาอิสลามให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้การจัดงานทุกงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและประกาศหรือคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=743

ข้อควรรู้สู้ภัยโควิด-19อื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด