มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตามประกาศฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563
1. ผู้เดินทางต้องแสดงข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบ  QT14  และแอปพลิเคชัน  "หมอชนะ"
 ณ จุดตรวจคัดกรอง ด่านท่าอากาศยาน ด่านทางบก และด่านท่าเรือ 
2. ผู้เดินทางที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้กรอกแบบฟอร์มการเดินทาง  ณ จุดคัดกรอง แล้วไปรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่  สำหรับนักท่องเที่ยวให้แจ้งรายงานตัว ณ โรงแรมที่พัก ดาวน์โหลดเอกสาร แบบแจ้งข้อมูลการเดินทาง (Krabi Travel Form)

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด